Tai chi CHUAN

Tai Chi Chuan is een stresshanteringsvorm waarbij het lichaam als invalshoek wordt gebruikt.  Zij omschrijft Tai Chi als volgt: ‘Tai Chi Chuan, in het kort ook wel Tai Chi genoemd, roept mogelijk een beeld op van mensen in China die ’s morgens voor het werk in het park hun oefeningen doen. Tai Chi wordt echter ook in het Westen meer en meer ontdekt als een manier om te ontspannen en in het bedrijfsleven is hiervoor een opvallend groeiende belangstelling waar te nemen. Het is niet alleen een eeuwenoude Chinese vechtkunst maar ook meditatie in beweging en een gezondheidsoefening, waarbij een energiestroom ontstaat die heilzaam inwerkt op lichaam en geest. Tai Chi kan zowel individueel als met een partner worden beoefend.

Uitgangspunt is het bewaren van de harmonie in het conflict. Het is de kunst om ontspannen te reageren op het ‘duwen en trekken’ van buitenaf (de hectische wereld waarin we leven) en van binnenuit (de opgebouwde spanningen in onszelf). Tai Chi Chuan betekent letterlijk ‘het meest verhevene’, waarmee wordt verwezen naar een ultiem evenwicht.

De geschiedenis van Tai Chi Chuan

Er zijn veel legendes over het ontstaan van Tai Chi. Het zogenaamde ‘Shaolin-boksen’ is de voorloper van Tai Chi. Het verhaal gaat dat monniken van het beroemde boeddhistische Shaolin-klooster in China (omstreeks 500 na Chr.) lichamelijk te zwak waren om zich te verdedigen tegen aanvallen van buitenaf en geneigd waren om in slaap te vallen tijdens de ceremonieën en meditaties. Er werd een vechtkunst ontwikkeld op basis van bewegingen van dieren; door de oefeningen verkregen de monniken een gezond lichaam, een grotere vitaliteit en het vermogen zich te verdedigen tegen bendes.
Chang San Feng (1279–1368), een taoïstische priester, wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van de ‘zachte’ Tai Chi-school. Chang San Feng vond dat er bij de toenmalige vechtkunsten te veel uiterlijke kracht werd gebruikt en dat ze daarom niet in evenwicht waren. Hij kreeg een visioen van een kraanvogel en een slang die met elkaar in gevecht waren en constateerde dat de terugtrekkende en meegaande bewegingen van de slang een zeer grote waarde hadden in het gevecht. Dit inzicht sloot aan bij de taoïstische levensvisie dat eigenschappen als meegeven, zachtheid en het benutten van de energie die overal voorhanden is meer harmoniëren met de natuur dan het gebruik van alleen grote spierkracht.

Yin en yang

Een bekend taoïstisch symbool is het cirkelvormige yin-yang symbool. Yin staat hier voor het zachte, ontvankelijke en meegaande. Yang staat voor het naar buiten gerichte, het actieve handelen en het felle. De beoefening van Tai Chi brengt deze twee polen in een vruchtbaar evenwicht, dat alleen in voortdurende verandering kan bestaan en dus niet statisch van aard is. In het symbool draagt het zwartkleurige yin het witkleurige yang als een oog in zich mee en andersom. Het gaat dus om het vinden van een juiste balans tussen yin en yang. Mensen die de neiging hebben om vanuit een sterke wilskracht te handelen en ‘alles-moet-snel’ gedrag vertonen, met andere woorden ‘te yang’ door het leven gaan, komen meer in balans door de langzame, rustige en ontspannen bewegingen van Tai Chi. Mensen die zich te weinig manifesteren en neigen tot ‘binnenvetters’ gedrag, met andere woorden ‘te yin’ zijn, komen juist meer in balans door de aandachtige bewegingen en het ontwikkelen van energie. Dit vergroten van het innerlijke evenwicht vermindert de spanning in lichaam en geest, terwijl je ook beter in staat bent om rustig te reageren in conflictsituaties. In de Tai Chi worden principes gebruikt zoals die bijvoorbeeld ook bij het zeilen gebruikt worden; laveren blijkt hierbij uiteindelijk gemakkelijker en boekt meer resultaat dan het recht tegen de wind in zeilen.  Dit staat haaks op de westerse zienswijze dat ‘de aanval de beste verdediging is.’ De herkenning en acceptatie van een stressor of conflictsituatie zijn echter wel van belang; de ‘aanval’ kan dan immers veel beter en behendiger beantwoord worden.

Tai chi als stresshantering

Tai Chi is een weg om stress bij jezelf te voorkomen en om stressvolle situaties vaardig te hanteren. Mentale en fysieke ontspanning zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt. We zijn opgegroeid met het idee dat we eerst hard moeten werken en dan pas toe zijn aan een welverdiende pauze. Bij de Tai Chi wordt dit in feite omgedraaid. Je wordt geadviseerd eerst uit te rusten en te ontspannen. Vanuit de ontspanning ontstaat (zo nodig) de actie; actie en ontspanning vormen een harmonieus geheel.
We zijn geconditioneerd om met angst en spanning te reageren op een bedreigende of stressvolle situatie; de stresshormonen gaan werken. Tai Chi is een proces van deconditioneren, waarbij je in plaats van het aanspannen van spieren leert om te ontspannen en te ‘zinken in het moment.’
Vanuit deze toestand van rust en ontspanning kun je situaties namelijk veel beter (en objectiever) inschatten en kun je de meeste kracht genereren.

Een adequatere reactie op de bron van stress is het gevolg. Ook tijdens de actie wordt gestreefd naar een minimum van spierspanning en wordt gebruik gemaakt van een zachte, effectieve levenskracht, die ook wel chi  wordt genoemd.  Deze energie stroomt steeds door je heen als je met aandacht de vloeiende Tai Chi-bewegingen uitvoert en dit werkt ontspannend voor lichaam en geest. Het is een voortdurende afwisseling tussen ontspannen en activeren, uitademen en inademen.

Helaas geven grote inspanningen lang niet altijd ook een beter resultaat. Een voortdurende fysieke paraatheid en (spier)spanning zorgen voor een productie van onnodig veel stresshormonen en kunnen door overbelasting en gebrek aan hersteltijd uiteindelijk leiden tot ernstige vermoeidheid of overspannenheid. Hierdoor is er weer minder ruimte om nieuwe bedreigingen of bronnen van stress het hoofd te bieden. Volgens de taoïstische leer is het dan ook veel minder effectief om vanuit spanning naar actie – en dus naar een nog grotere spierspanning – te gaan dan vanuit een ontspannen basishouding naar actie. Er is wél sprake van een voortdurende oplettendheid, een ontspannen mentale aanwezigheid in het hier en nu. Hierdoor reageer je niet impulsief maar vanuit een bewustzijn.

Dit heldere bewustzijn geeft een psychische bescherming, waarbij je je niet gauw identificeert met of laat meeslepen door de agressie (of problemen) van de ander.
Je blijft ontspannen aanwezig en kunt de bron van stress daardoor op een vaardige manier beantwoorden. Het gevolg is een grotere harmonie in lichaam en geest.

Wees niet bang voor een Psycholoog

Jaarlijks gaan er meer dan 100.000 mensen naar een psycholoog of psychiater, dit lijkt vrij veel maar over de hele bevolking valt dit mee.

Veel mensen vinden moeilijk om naar een Psycholoog of psychiater te stappen omdat ze denken dat het alleen voor psychisch gestoorden zou zijn, maar tegenwoordig kan je voor bijna al je problemen terecht bij een Psycholoog.
De drempel om naar een Psycholoog te gaan is dus vrij hoog, zeker als mensen het moeilijk vinden om over dingen te praten die ze nog nooit eerder hebben losgelaten.
Het is zeer belangrijk om open te zijn tegenover een psycholoog of psychiater anders zal er weinig tot geen hulp geboden worden als het niet duidelijk is wat er speelt, wees niet bang dat er ooit iemand iets te weten komt over je problemen of geheimen, psychologen en psychiaters hebben immers een beroepsgeheim en zullen zelfs bij strafbaar gepleegde feiten niet naar de politie stappen.

De drempel kan je verkleinen door naar een Nederlandse online psycholoog te stappen, dan kan je in eigen omgeving bijvoorbeeld via Skype een sessie hebben zodat je meer op je gemak bent. Als je iemand in je omgeving kent die ook bij een psycholoog zit wees dan niet bang om te vragen naar ervaringen, het is natuurlijk wel zo dat de ‘klik’ tussen jou en de psycholoog persoonlijk is maar het kan je zeker op weg helpen om iemand te vragen naar zijn of haar mening.

Ook kan je tijdens een bezoek in het buitenland makkelijker een sessie beginnen met je online psycholoog, mocht je dan ondersteuning nodig hebben dan is een internetverbinding al voldoende, het is uiteraard dan wel handig om een laptop bij je te hebben.

Een online psycholoog heeft ook als voordeel dat het iets goedkoper is, al zijn er natuurlijk ook zorgverzekeringen die sessies bij een psycholoog vergoeden, als je niet weet of jouw zorgverzekeraar dit dekt neem dan contact met ze op en vraag naar de mogelijkheden.

Houdt er wel rekening mee dat er soms een wat lange wachtrij is, het is daarom handig om zo snel mogelijk contact op te nemen met een specialist.

Het verschil tussen een psycholoog en een psychiater?
Er is eigenlijk maar een klein verschil en dat is het voorschrijven van geneesmiddelen, een psychiater mag dit namelijk wel en een psycholoog niet. Als psychiater heb je een vooropleiding als genoten waardoor er meer medisch getint werk gedaan.

Lingu@Tor

Lingu@Tor is een auteursplatform waarmee docenten interactieve, multimediale oefeningen kunnen maken voor taal- en cultuurverwerving (grammatica, lexicon, luister-, lees- en schrijfvaardigheid enz.). Deze oefeningen kunnen op dezelfde drager en binnen het auteursplatform gekoppeld worden aan authentieke teksten en dialogen, naslagpagina’s (grammatica, thematisch lexicon en z.) en aan een elektronisch woordenboek. Docenten en leerlingen kunnen ook gratis gebruik maken van bestaand materiaal als ze hun opdrachten aan anderen beschikbaar stellen. Dit kan via de Lingu@Torclub http://club.linguator.com ). Alle ingeleverde oefeningen worden door de Lingu@Torequipe gecodeerd in functie van het Europees Referentiekader (ERK). Als studenten leer-modules ontwikkeld in Lingu@Tor op een netwerk gebruiken, dan kunnen hun vorderingen en resultaten geregistreerd worden. Ling@Tor-toepassingen zijn echter ook op stand-alone PC’s bruikbaar met gebruik van cd-roms. Alle Lingu@Tor-toepassingen kunnen geïmplementeerd worden in om het even welke elo (bijvoorbeeld Blackboard). Heel wat van deze toepassingen zijn uitgegeven en commercieel beschikbaar gesteld. Zo werden via Leonardo-projecten 29 cd-roms ontwikkeld voor het bedrijfsleven (Interculturele Comunicatie voor Kaderpersoneel – Plurilingua).

Voor welk probleem of welke onvrede biedt dit een (gedeeltelijke) oplossing?

Aan de Faculteit Economie van de Universiteit Hasselt studeren 1200 à 1500 studenten. De traditionele ex cathedra kennisoverdracht, waarbij idealiter uitgegaan wordt van een homogene groep studenten qua voorkennis en qua behoeften, betekent echter erg veel tijdverlies. En dat terwijl het bedrijfsleven wacht op gediplomeerden die niet enkel theoretisch goed gevormd zijn, maar die al hun kennis vanaf hun indiensttreding efficiënt in praktijk kunnen brengen. Daarom moet het beperkte aantal contacturen een zo groot mogelijk rendement opleveren. De ervaring wees uit dat een groot gedeelte van de kennisverwerving met succes in zelfstudie kan gebeuren. Bovendien is het zo dat wat je zelf ontdekt, beter beklijft en je het daardoor beter kunt. Een aangepaste auteursomgeving zoals Lingu@Tor laat de leerder zijn zelfstudieopdrachten vanuit zijn eigen leerstijl, inductief of deductief, uitvoeren. Om deze redenen werd het didactisch concept van SAL (semi-autonoom leren) voor alle Faculteiten en voor alle vakken ingevoerd aan de Universiteit Hasselt. De contacturen worden effectiever voor de student (verhoogd leerrendement) en meer valoriserend voor de docent. Het beperkter aantal contacturen is een bijkomend voordeel voor de dikwijls beperkte groep docenten (b ijvoorbeeld 3 voor 3 à 4 niveaus Frans in de Faculteit TEW). Er werd een onderscheid gemaakt tussen individueel werk via de computer en werk in groepen, onder begeleiding van docenten. Het computerwerk is gekoppeld aan een studieleidraad” waarin onder andere de wekelijkse zelfstudieopdrachten opgenomen zijn. Na elke opdracht volgt wekelijks een “responsiecollege” van één uur, waar de studenten alle tegengekomen problemen voorleggen aan de docent. Als de studenten niets voorbereid hebben en als ze geen vragen hebben, dan gaat het college niet door. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Enkele dagen later volgt dan een “werkzitting” waarbij de studenten “in situatie” gebracht worden (simulaties, rollenspel) en waarbij de docent foutenanalyse en feedback geeft op het vlak van inhoud, stijl, taalcorrectheid (lexicon, grammatica, syntaxis), opbouw van het discours, taalregister, intonatie, uitspraak en significante aspecten van de non-verbale communicatie, gekoppeld aan cultuurverschillen tussen brontaal/-cultuur (Nederlands – Vlaanderen) en doeltaal/-cultuur (Frans – Frankrijk, Québec, Wallonië…). Waar zit de meerwaarde van ICT voor het leren van talen? Dankzij ICT is het onderwijs zo ingericht dat de contacturen uitsluitend gebruikt worden voor het behandelen van problemen (vraaggestuurd) en het trainen van de productieve vaardigheden. De studenten oefenen in autonomie grammatica en luistervaardigheid; ze verwerven autonoom lexicon. Dat zijn namelijk de onderdel en die zich het beste lenen voor zelfstudie. Er is geen klassikale uitleg, wel terugkoppeling via het college waarin studenten vragen kunnen stellen en waarbij de docent de theorie verder kan uitdiepen en op gerichte behoeften van de individuele student kan ingaan. De rest van de tijd wordt vooral besteed aan gespreksvaardigheid (onderzoek wees herhaaldelijk uit dat deze vaardigheid het allerbelangrijkste is in bedrijfssituaties). Het rendement van het taalleren is hoger (examenresultaten bewijzen het), de docent kan veel meer zijn deskundigheid valoriseren. Naast de taalcommunicatieve en de sociaal-interactieve competenties verwerven de studenten algemene leercompetenties die hen moeten voorbereiden op levenslang leren.

Welke voorbehoedsmiddelen passen bij jou?

Je hebt een leuke vriend gevonden en wilt op seksueel gebied verder gaan, maar een kinderwens heb je nog niet. Welke anticonceptiemiddelen zijn er allemaal om een zwangerschap te voorkomen en welke is voor jou het meest geschikt? In dit artikel worden de verschillende mogelijkheden besproken om toch seksueel actief te kunnen zijn zonder zwanger te raken.

Er zijn drie verschillende soorten anticonceptie namelijk de barrièremogelijkheden, de hormonale methoden en de intra-uteriene methoden. Bij de barrièremogelijkheden kun je denken aan condooms en crèmes. Condooms zijn er in allerlei vormen en maten. Ook zijn er bekende merken, zoals Durex, maar ook hebben drogisterijen hun eigen merken zoals de Kruidvat en Etos. Bij het kopen van condooms moet je vooral letten op de maat van het condoom, het gebruik en het juiste materiaal van het condoom. Daarnaast kun je ook kiezen om crèmes te gebruiken, hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld Spermicide. Dit is een zaaddodend middel om zwangerschap te voorkomen, maar dit middel moet altijd in combinatie met andere middelen worden gebruikt!

Behalve condooms zijn er ook intra-uteriene methoden. Hierbij kun je onder andere denken aan het spiraaltje. Het spiraaltje heb je in twee vormen, namelijk het koperspiraaltje en het hormoonspiraaltje. Het koperspiraaltje geeft steeds een zeer kleine hoeveelheid koper af waardoor de zaadcellen niet meer actief zijn. Het hormoonspiraaltje geeft hormonen af die de slijmprop taaier maken. Hierdoor kunnen de zaadcellen niet zo snel meer in de eicel binnendringen. Het inbrengen en verwijderen van het spiraaltje kun je niet zelf. Dit moet gedaan worden door de huisarts, een gynaecoloog of een (gecertificeerde) verloskundige.

Een andere mogelijkheid voor het voorkomen van een zwangerschap is het gebruik van hormonale methoden. Hierbij kun je denken aan de pil, de prikpil, de anticonceptiepleister en de anticonceptie-ring. De anticonceptiepil wordt het meest gebruikt in Nederland en België. Bij de prikpil krijg je eens per 12 weken een injectie door je huisarts gegeven. Ook dit is een betrouwbare vorm van anticonceptie. Een anticonceptie-ring wordt maandelijks in je vagina geplaatst. Deze ring geeft hormonen af waardoor je niet zwanger kunt worden.

Hierboven zijn dus verschillende mogelijkheden besproken om een zwangerschap te voorkomen en toch seksueel actief te kunnen zijn. Heb je helemaal geen kinderwens? Dan kun je ook kiezen voor definitieve anticonceptie. Hierbij moet je denken aan sterilisatie. Bij definitieve anticonceptie of sterilisatie worden beide eileiders afgesloten. Hierdoor kunnen de zaadcellen de eicel niet meer bereiken. Het is wel definitief, dus je moet wel zeker zijn van deze beslissing. Weet je het nog niet zeker? Gebruik dan een van de hierboven besproken tijdelijke anticonceptiemiddelen.

Thuis tanden bleken

Een steeds populairdere trend in de wereld is het bleken van de tanden. Mensen worden steeds bewuster op het gebied van uiterlijk en dat is ook merkbaar voor het gebit. Een stralend witte lach is niet alleen aantrekkelijk, maar laat ook wat zien over de verzorgdheid van de persoon. Nu betekend het niet gelijk dat de tanden zo wit als sneeuw moeten worden, maar sommige mensen willen graag dat het gebit een aantal tinten witter wordt. De kleur van het gebit is erfelijk bepaald en niet iedereen kan om die reden perfect witte tanden hebben. Ook bij het goed onderhouden van de tanden door poetsen en flossen, kan het zo zijn dat men nog niet tevreden is over de kleur. Gelukkig zijn er een mogelijkheden om dit toch te bereiken en deze manieren worden ook steeds makkelijker. Zo kan je gemakkelijk thuis aan de slag om zo het gebit een aantal tinten witter te krijgen.

Redenen om te bleken

Door de vele producten die wij tegenwoordig naar binnen werken die veel kleurstoffen bevatten, krijgt het gebit en de glazuurlaag flink wat te voorduren. Kleurstoffen kunnen een aanslag achter laten op het gebit en wanneer de tanden niet goed worden onderhouden kan dit zijn uitwerking hebben op de kleur. Steeds meer koffie wordt geconsumeerd en rode wijn en sigaretten hebben ook hun negatieve invloed. Het goed poetsen blijft een must, maar voor het creëren van wittere tanden kunt u ook kiezen om thuis tanden te bleken. Zo zijn er al zat mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan om zodoende een witter gebit te bezitten. Deze methodes zijn gemakkelijk te volgen en geven dan ook snel resultaat. Reden genoeg om het een poging te geven, aangezien de methodes ook volkomen veilig zijn en geen negatieve effecten hebben op het gebit en de gezondheid.

Slapeloosheid

Eigenlijk heeft iedereen wel eens last van slapeloze nachten, maar dit komt bij voor mensen niet regelmatig terug. Je ligt in je bed en ligt maar te draaien en te woelen in je bed maar je kunt niet slapen. Een uiterst vervelend gevoel met als gevolg dat je de volgende dag erg moe en loof bent.

Chronische slapeloosheid

In principe heeft iedereen wel last van slaapproblemen, de een meer als de ander maar iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Slapeloosheid kan regelmatig terugkomen, wanneer dit gebeurd kan in verloop van tijd slapeloosheid een serieus en ernstig probleem worden. Als slapeloosheid steeds regelmatiger en vaker voorkomt en slaappillen niet meer werken, wordt er over een chronische slapeloosheid of van een slaapstoornis gesproken.

Huisarts

Het is mogelijk om met slaapproblemen langs de huisarts te gaan. Je behandelde arts zal veel vragen gaan stellen, deze vragen stelt hij om de oorzaak van de slapeloosheid te ondervinden. Daarnaast wordt er aangeraden om een slaapdagboek bij te houden, dit is een boek waarbij je je slaappatroon van elke nacht kunt opschrijven. Naar loop van tijd zal er een patroon ontstaan, door dit patroon is het mogelijk om achter de oorzaak van slapeloosheid te komen. Op basis van de oorzaak is het mogelijk om een oplossing voor het probleem te vinden.

Stress en prikkelbaar

Niemand houdt er natuurlijk van dat je niet in slaap kan komen, het frustreer enorm en dat voornamelijk omdat je wil slapen. Wanneer je regelmatig niet in slaap komt is het mogelijk om gestrest te raken en erg prikkelbaar te worden.Door deze symptomen kun je anders reageren op iemand terwijl je dat helemaal niet bedoeld.