Coaching

Waar komt het woord coaching oorspronkelijk vandaan?

De term komt uit het Frans. Coach is het Franse en later (rond 1500) Engelse woord voor een wagen om mensen te transporteren van de ene naar de andere plaats. Het besturen van een koets werd coaching genoemd. De bron van het werkwoord ‘to coach’ is echter het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn. Rond 1840 werd het woord coach voor het eerst gebruikt bij de universiteit van Oxford Engeland, om een een privé-leraar aan te duiden die studenten voorbereidde op een tentamen. In 1889 wordt de term voor het eerst genoemd in de sportwereld om iemand die een roeiteam begeleidde aan te duiden. In de jaren van ’80 van de vorige eeuw werd het woord coaching geïntroduceerd in het zakelijke spraakgebruik. In 1988 was coaching ingeburgerd. Het Amerikaanse Forbes Magazine verscheen toen met een artikel over Coaching genaamd: Sigmund Freud ontmoet Henry Ford.

Coaching is een vorm van begeleiden om een persoon te ondersteunen bij het leren en groeien. De coach ondersteunt in dit proces.
Een coach houdt zich op professionele basis bezig met het begeleiden van een persoon bij:
– het uitvoeren van complexe handelingen
– het vinden van antwoorden op vragen
– het vinden van oplossingen voor problemen
– het benutten van ongebruikte mogelijkheden
– het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
Dit alles met het doel om een gecoachte in staat te stellen om tot optimale prestaties te komen.

Je hebt veel verschillende vormen van coaching. Sportcoach, studiecoach,teamcoaching, persoonlijke coaching, maar wat ik overal tegen kom is vooral het stimuleren , begeleiden en adviseren..

In het proces wat leren en groeien heet zie ik een coach als een gids. Die samen met jou gaat zoeken naar de juiste weg en jou ondersteunt om daar te komen.

De kenmerken

Kenmerkend van een coachingstraject is dat de coach door de coachee wordt uitgezocht. In het coachingstraject is de coach de leverancier en de klant wordt ‘gecoacht’. De klant bepaalt het doel: de coach stelt vragen en geeft adviezen. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Inhoudelijk
Coaching kan inhoudelijk zijn of meer procesmatig. Bij inhoudelijke coaching is de coach iemand die een bepaald traject al heeft doorlopen en die iemand anders daarin adviseert. Als voorbeeld kan de ex-toptennisser genoemd worden die de beginnende (top)tennisser adviseert over techniek en tactiek van het tennisspel.
Procesmatig
Bij de procesmatige coach moet er meer gedacht worden aan een mental coach die adviseert hoe er omgegaan moet worden met verliezen, met intimiderende tegenstanders, met de pers en die denkt aan een juiste balans tussen leven en werken. Iemand die van een afstand en met minder belangen en daardoor rustiger meedenkt met de cliënt.

Wat is ervaringsdeskundigheid?

Aan het begrip ervaringsdeskundigheid lig het idee ten grondslag dat ervaring met een psychiatrische aandoening en met GGZ-hulpverlening behalve leed ook kennis en inzicht op kan leveren. Het betreft niet alleen reflectie op de eigen problematiek en het eigen levensverhaal maar ook verbreding van den individuele kennis en inzichten naar een collectief niveau (ervaringskennis)
Ervaringskennis onderscheidt zich van andersoortige kennis doordat het gebaseerd is op het leven met een aandoening.

Van ervaringsdeskundigheid is sprake wanneer iemand in staat is ervaringskennis aan derden over te dragen of anderen hiermee te ondersteunen..

Belangrijke functies van een ervaringsdeskundige:

-Brugfunctie: Ervaringsdeskundigen kunnen de kloof dichten tussen cliënten en hulpverleners.
-Tolk: ervaringsdeskundigen benoemen,vertolken,verduidelijken het perspectief en de leefwereld van de cliënt en voeren een pleidooi voor de belangen van een cliënt.
-Ondersteunende functie: ervaringsdeskundigen kunnen cliënten ondersteunen in een actieve benadering van hun problemen en het versterken van hun eigen kracht.
-Kritische functie: Ervaringsdeskundigen hebben een kritische houding ten opzichte van de hulpverlening en andere maatschappelijke instanties.
-Drempel verlagende functie: Ervaringsdeskundigen kunnen de drempel in de hulpverlening verlagen voor cliënten die slechte ervaringen of een negatieve houding ten opzichte van hulpverleners hebben.

Als coach met ervaringsdeskundigheid kun je behalve je coach tactieken je ervaringsdeskundigheid gebruiken. Je kunt vertellen over jouw ervaringen en je kunt je ook inleven in de ander. Ik denk dat je hierdoor sneller de situatie begrijpt. Door de theorie en de ervaringsdeskundigheid samen te laten werken kom je tot een goede middenweg, waarbij de situatie van meerdere kanten is
bekeken. Hierdoor kun je de cliënt denk ik beter tegemoet komen in zijn of haar begeleidingsbehoefte. Zoals is gebleken met de ervaringen van medeleerlingen kun je vaak ook vanuit gevoel handelen. Eigenlijk is ervaringsdeskundigheid ook een stuk voorkennis van uit waar je kunt handelen, en dit kun je weer checken met de theorie.