Competenties

De ervaringsdeskundige ( BGE-er ) moet, na de opleiding SPW4- BGE succesvol afgerond te hebben, beschikken over de volgende competenties:

De BGE-er kan, afgestemd op de vraag, in het contact met de client en het cliëntsysteem de eigen ervaringsdeskundigheid benutten.

Proces
De BGE-er:
 Is in bejegening open, toegankelijk, betrouwbaar en respectvol
 Kan werken vanuit empowerment
 Biedt ondersteuning gericht op het faciliteren van het herstelproces
 Houdt rekening met diversiteit in herstelprocessen
 Kan zich verplaatsten in de positie van de cliënt en onderzoekt samen wat belangrijk is voor de cliënt
 Staat open voor feedback van de cliënt op de eigen inzet vanuit ervaringsdeskundigheid
( verbaal en non- verbaal )
 Kan rolmodel zijn voor de cliënt
 Weet wanneer het inbrengen van eigen ervaringen van belang kan zijn en respecteert daarbij de eigenheid de cliënt
 Is in de begeleidingsrelatie gericht op mogelijkheden en wensen van de cliënt
 Kan de eigen beleving en betekenisgeving naar de achtergrond verplaatsen en die van de ander naar de voorgrond halen

Resultaat
 De cliënt voelt zich erkent en begrepen door de begeleider
 De cliënt ziet dat een mens met een psychiatrische diagnose mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen en om te leren omgaan met de stoornis, om betekenis te hebben voor anderen en om verschillende maatschappelijke rollen te vervullen

De BGE-er kan in de samenwerking met beroepskrachten en andere betrokkenen vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid een zinvolle bijdrage leveren aan de begeleiding van mensen met een psychiatrische diagnose.

Proces
De BGE-er:
 Kan genuanceerd het dialoog aangaan vanuit de eigen ervaring met:
– doorgemaakte problemen en hulp en ondersteuning hierbij
– de sociale en maatschappelijke gevolgen daarvan
– de werking en betekenis van herstelprocessen
 Is in staat over de grenzen van eigen ervaringen heen te kijken
 Reflecteert over eigen ervaringen en toetst deze aan ervaringen van anderen, zoals die van beroepskrachten of andere ervaringsdeskundigen
 Legt verantwoordelijkheid af over eigen handelen
 Werkt transparant en deelt ervaringen en kennis
 Maakt gebruik van deskundigheid en kennis van anderen
 Heeft overzicht over de taken en verantwoordelijkheden van een team
 Kan samenwerken op verschillende niveaus

Resultaat
 Voor alle betrokkenen is duidelijk hoe de ervaringsdeskundigheid in de werksituatie benut kan worden
 De BGE-er neemt initiatief in het doen van aanbevelingen en geeft gevraagd advies vanuit ervaringsdeskundigheid.